I takt med den digitala transformationen har information och data blivit värdefulla tillgångar för varje företag. Hur dessa tillgångar hanteras skiljer sig dock åt mellan företag och organisationer, vissa har kommit längre och vissa har ännu inte börjat.

En dold tillgång redo att förvaltas för avkastning

Data, information och dokument som tillgångar representerar mer än bara rå information; de är nyckeln till kundinsikter, marknadstrender och interna process förbättringar. Genom att effektivt analysera och använda data kan företag förutse kundbehov, anpassa sina erbjudanden, optimera sin drift och fatta välgrundade strategiska beslut. På så sätt blir data en drivkraft för innovation och konkurrenskraft, där insikter från dataanalys direkt bidrar till ökad effektivitet, bättre kundservice och starkare finansiella resultat.

Förvalta för återkommande avkastning

Att effektivt förvalta dessa resurser är avgörande för att maximera deras värde och säkerställa en konkurrensfördel. För att uppnå detta behöver företag utveckla strategier för att hantera, skydda och optimera användningen av data på ett sätt som främjar tillväxt och innovation. Genom att se data och information som strategiska tillgångar kan företag låsa upp deras fulla potential och uppnå hållbar framgång.

I takt med att företag expanderar växer även mängden data de hanterar, vilket skapar signifikanta utmaningar i den traditionella informationshanteringen. Denna gamla modell, ofta kännetecknad av manuella processer och ostrukturerade dataformat, kan snabbt leda till ineffektivitet och informationsöverflöd.

Sätt data och information i arbete

Ett modernt informationshanteringssystem (IHS) som använder meta-taggar för att indexera data kan dock revolutionera förvaltningen av företagets informationsbas. Genom att införa ett IHS med förmågan att tagga och strukturera information blir det möjligt för företag att inte bara spara tid och resurser, utan också att förbättra tillgängligheten och sökbarheten av värdefull data. Meta-taggar fungerar som nyckelord eller etiketter som hjälper till att kategorisera och indexera informationen på ett sätt som är både intuitivt och effektivt.

Detta tillvägagångssätt gör att företag kan hålla sina dataorganiserade och lättillgängliga över tid, vilket skapar långsiktigt värde för bolaget, dess ägare, ledning och medarbetare. Genom att säkerställa att all data kan spåras och enkelt hämtas, minskas risken för felaktigheter och förlorad information.

Förutom interna fördelar märker även företagets kunder och leverantörer av ett smidigare samarbete för med ett effektivt informationshanteringssystem minskas den tid och de resurser som krävs för att hantera kundförfrågningar och leverantörsinformation, vilket i sin tur leder till bättre affärsrelationer och ökad kundnöjdhet.

Undvik flaskhalsar – Säkra rätt data vid rätt tidpunkt

Vem vill inte automatisera rutinuppgifterna så att fokus kan riktas på värdeskapande arbete? En ofta återkommande lärdom är dock att utan rätt data vid rätt tidpunkt så uppstår en flaskhals som både kan påverka produktivitet och kundnöjdhet, för att inte säga frustration inom organisationen. För att automatisera arbetsflöden och processer så är tillgången på korrekt och aktuell information avgörande varvid att all automatisering börjar med att säkra rätt information vid rätt tillfälle.

Ett modernt IHS innehåller även ett systemstöd för digitala processer. Där utgångspunkten är att säkra information och data i rätt tid, integreras med befintliga system, interagera med rätt funktioner och ansvariga vid rätt steg i processen och kvalitetssäkra hela arbetsflödet.

Frigör det dolda kapitalet i er information och data

Att inleda resan till aktiv förvaltning av er data och information är enkelt. Kontakta oss idag för ett första samtal om er situation, vart ni vill och hur vi kan hjälpa er att ta er dit.

# digitaltransformation, #therefore #digitalaprocesser #informationmanagement #Stockholm # Sweden

08-724 24 22