Ekonomi Perspektivet

Digitalisera Ekonomiarbetet

Digitalisering inom ekonomiavdelningar syftar till att optimera och kvalitetssäkra uppgiftshantering.

Genom att implementera digitala lösningar kan rutinmässiga processer automatiseras, vilket minskar tidsåtgången och ökar precisionen. Detta frigör resurser för strategiska uppgifter och bidrar till en mer effektiv organisation.

Digitalisering möjliggör även bättre datadelning och samarbete, vilket stärker avdelningens förmåga att stödja företagets övergripande mål.

Digitalisera Processerna 

Ekonomiavdelningar har återkommande processer som kräver datainsamling, utförande, kvalitetskontroll, bevakning, arkivering samt spårbarhet.

Digitalisering av processer innebär att man inför en systematik för hur arbetet ska utföras.

Genom att implementera digitalt stöd i processerna kan man säkerställa både efterlevnad och kontroll samtidigt som arbetet kan utföras effektivare.


Dags Att Digitalisera?

Kontakta Oss Här

Eller Ring Oss På

08 – 724 24 22

12

Vanliga Områden att Digitalisera för Ekonomi & Finance

Anläggningsregister

Ett anläggningsregister är ett systematiskt register över en organisations materiella och immateriella anläggningstillgångar. Dessa tillgångar inkluderar långsiktiga investeringar som fastigheter, maskiner, fordon, datorutrustning, patent och varumärken, som används i verksamheten över en längre tid, vanligtvis över ett år. Syftet med anläggningsregistret är att ge en översikt och kontroll över dessa tillgångar, deras värde, placering, och avskrivningsplan.

 ArKIVERING

Ekonomiavdelningar står inför höga krav på korrekt och effektiv arkivering. Detta beror på behovet av att upprätthålla en hög nivå av noggrannhet, tillgänglighet och efterlevnad av lagar och regleringar kring finansiell rapportering och dokumenthantering. Införandet av digitala arkiv för ekonomiavdelningar ökar effektiviteten genom snabbare sök och åtkomst av dokument. Det förbättrar säkerheten med avancerade skyddsåtgärder och underlättar efterlevnad av lagkrav.

AVTALSBEVAKNING

Avtalsbevakning lämpar sig för digitalisering på grund av dess betydelse för att upprätthålla kontroll, efterlevnad samt optimera avtalsvillkor.

Digitalt systemstöd innebär automatiserad övervakningen av avtalsterminer, förnyelsedatum, och uppföljningsåtgärder, vilket minskar risken för att missa viktiga tidsfrister eller betalningar. Detta bidrar till bättre ekonomisk förvaltning men hjälper också till att undvika onödiga förlängningar av icke-fördelaktiga avtal.

Bokföring

Digitalisering av bokföring för att automatiskt boka transaktioner baserat på inkommande fakturor, banktransaktioner och andra finansiella händelser sker i regel i ett ekonomisystem.

Trots införandet av sådana system återstår dock många uppgifter som behöver utföras för att fullständigt digitalisera arbetet. Det handlar om att säkerställa att all dokumentation hanteras korrekt för effektiv arkivering och återsökning, samt att rutiner för uppföljning och kontroll är på plats.

budget & Prognos

Att digitalisera samarbetet kring upprättande av budgetar och ekonomiska prognoser innebär att implementera systemstöd som effektiviserar processen, möjliggör mer exakt och dynamisk planering samt förbättrar uppföljningen.

Centraliserad datahantering för realtidsuppföljning och samarbetsfunktioner med åtkomst och behörighet i fokus.

fakturahantering & INköpsordermatchning

Automatisering av hanteringen av inkommande fakturor för att snabba upp betalningsprocessen och minska pappersarbetet. Matcha fakturainnehåll med rätt inköpsorder och automatiskt flagga avvikelser. Detta effektiviserar betalningsprocessen, minimerar fel och reducerar manuellt arbete. En digital godkännandeprocess säkerställer att endast verifierade fakturor betalas, medan en elektronisk arkivering gör det enkelt att spåra och återfinna dokument.

Företagsfordon

Hanteringen av företagsfordon kan vara komplicerad och tidskrävande, med en mängd administrativa uppgifter som kräver noggrann uppföljning. Manuellt arbete med att samla och uppdatera dokumentation kring serviceintervaller, fakturor, besiktningshistorik och finansieringsavtal kan leda till fel och förseningar. 

Osynliga kostnader, såsom verkstadstid, driftsstopp och felfrekvens, kan vara svåra att kvantifiera men de påverkar produktiviteten avsevärt.

Kvitton & Utlägg

Hanteringen av kvitton och utlägg i företag är ofta tidskrävande och felbenägen, där fysiska kvitton lätt kan gå förlorade och manuell inmatning leder till ineffektivitet och fel. Utan ett enhetligt system för spårning och godkännande kan det bli svårt att säkerställa rättvis och korrekt ersättning samt att upprätthålla budgetkontroll.

Leverantörsutvärdering

En återkommande utmaning är leverantörsutvärderingar, som kräver tidskrävande datainsamling, objektiva jämförelser av leverantörers prestanda, och aktuella utvärderingskriterier. Utöver detta, är det kritiskt att säkerställa att dessa processer är konsekventa och inte personberoende, för att undvika subjektivitet och säkerställa rättvisa utvärderingar. Denna dubbla utmaning understryker vikten av att implementera standardiserade, robusta processer som stödjer en stabil leveranskedja och bidrar till företagets framgång.

Löneadministration

Löneadministration i företag är en komplex process som involverar flera deltagare. Det är kritiskt att arbetstid och frånvaro rapporteras korrekt och i tid för att säkerställa rättvisa löneutbetalningar.

 Förenklad tidrapportering av medarbetarna är essentiellt för att säkerställa att lön utbetalas korrekt och i tid. Fel i rapportering och attestering kan orsaka förseningar och felaktiga utbetalningar. Automatisering av löneberäkningar, skatteavdrag, och andra administrationer minskar manuellt arbete och felmarginaler, vilket gör processen mer effektiv och minskar risken för fel.

Transaktionsavstämning

Transaktionsmatchning och saldoavstämning är återkommande processer där man ofta möter svårigheter i att upprätthålla effektivitet och noggrannhet, vilket kräver koordinerad insats från olika avdelningar. En digital lösning som automatiserar och strukturerar dessa processer kan erbjuda betydande fördelar, inklusive minskad risk för manuella fel och förbättrat samarbete. Genom att implementera ett system som underlättar en smidigare bokslutscykel, kan företag förbättra sin ekonomiska rapportering och integritet.

Posthantering

Traditionell posthantering, präglad av manuella processer, risk för förlust av dokument och förseningar, möter utmaningar i effektivitet och pålitlighet. En övergång till digital hantering erbjuder lösningar på dessa problem genom att automatisera distributionen, säkerställa spårbarhet och omedelbar tillgänglighet av dokument. Detta förbättrar inte bara hanteringstiden utan även tillgången till information, vilket minskar risken för fel och ökar den övergripande effektiviteten i kommunikationen inom organisationen.

Insikter

Här finner du våra senaste artiklar med insikter från våra verksamhetsområden. 

I takt med den digitala transformationen har information och data blivit värdefulla […]
Information kallas ofta för ”det nya guldet”. Det är inte bara en […]
I en värld där digital transformation är avgörande för varje företags överlevnad […]

Dags Att Digitalisera?

Kontakta Oss

kontaktformulär
Iframe med länk
ring Oss

08 – 724 24 22

Några Av Våra Partners