Det är alltför vanligt att företag ger sina anställda friheten att själva bestämma över hur nyckeldokument ska namnges och arkiveras. Detta kan emellertid utgöra en allvarlig risk för företagets långsiktiga framgång, och kraftigt påverka bolagets utveckling av sitt strukturkapital. 

Strukturkapital, och specifikt det som anses som internt, är en del av det immateriella kapitalet och representerar de system, strukturer och processer som ett företag har internt för att stödja sin verksamhet och skapa värde. Det inkluderar aspekter som företagskultur, ledningssystem, informationsteknik, interna processer och relationer samt patent och licenser. Det är de resurser som finns inom företaget som möjliggör för medarbetarna att utnyttja sin kunskap och sin kompetens effektivt.

Detta kapital kan inte alltid kvantifieras i finansiella termer, men det är avgörande för företagets långsiktiga framgång, eftersom det ofta bidrar till ökad produktivitet och innovation. Det är också något som stannar inom företaget även om enskilda anställda lämnar, till skillnad från humankapital, som kan förloras när anställda går vidare till andra möjligheter.

Dokumentationen och information som skapas i företaget fungerar som dess minne och erbjuder en ovärderlig möjlighet för medarbetare att ta del av tidigare utförda arbeten, processer och kundrelationer. Därför är det oroande att många organisationer tillåter information och nyckeldokument sparas i olika system och mappar och namnges helt fritt av medarbetarna.

Det är viktigt att komma ihåg att en väl strukturerad informationshantering är nyckeln till att bevara och utnyttja företagets kunskap och erfarenhet. Genom att låta medarbetarna agera som fria agenter i namngivnings- och arkiveringsprocessen riskerar företaget att fragmentera sina data och minska tillgängligheten till kritisk information. Att implementera enhetliga riktlinjer och system för arkivering och namngivning kan vara avgörande för att säkerställa långsiktig framgång och effektivt kunskapsutbyte inom organisationen.

Föreställ dig ett företag där dokument och filer är sömlöst arkiverade och enkelt åtkomliga för alla medarbetare. Ett sådant scenario kan vara nyckeln till att öka produktiviteten, bygga förtroende och stärka företagets värde. 

I den här artikeln kommer vi att utforska fem centrala aspekter av effektiv filhantering och hur de kan forma både dagliga arbetsflöden och företagets övergripande prestation. Genom att förstå och adressera riskerna med oorganiserad informationshantering kan du som företagsledare ge din organisation en starkare grund för att navigera den digitala eran och uppnå långsiktig framgång.

Låt oss dyka in i dessa centrala punkter och ta reda på hur en välstrukturerad filhantering kan göra skillnad för ditt företag

1. Risker vid utebliven struktur:

En oenhetlig namngivning och arkiveringsmetod skapar förvirring och ineffektivitet. Medarbetare kan tappa värdefull tid på att leta efter dokument istället för att vara produktiva. Detta kan leda till projektavbrott och ökad arbetsbelastning.

2. Förtroende och rykte:

En välorganiserad filhantering signalerar professionalism och kompetens. Å andra sidan kan en otydlig struktur ge intrycket av oordning och inkompetens. Detta kan påverka företagets rykte både internt och externt.

3. Ökad produktivitet och samarbete:

En strukturerad filhantering underlättar sökandet efter information och främjar samarbete. När medarbetare enkelt kan hitta och dela dokument blir arbetsflöden smidigare och beslutsfattandet förbättras.

4. Säkerhet och riskhantering:

Oorganiserade filer ökar sårbarheten för dataintrång och informationsläckage. En korrekt strukturerad filhantering kan stärka säkerheten och skydda företagets känsliga information.

5. Värde vid försäljning:

När företaget överväger att säljas, blir en strukturerad filhantering en konkurrensfördel. Potentiella köpare ser värdet av en smidig informationsåtkomst och blir mer benägna att betala en högre prislapp eftersom bolaget med sina väldefinierade processer, rutiner och metoder kan påvisa ett strukturkapital. 

Känner du att det är dags att framtidssäkra strukturkapitalet och ditt företagsminne?

Här är en åtgärdslista med fem punkter som bör utföras för att implementera en effektiv filhanteringsstrategi i en verksamhet. 

 1. Implementera ett system för centraliserad lagring
 • Välj och inför ett dokumenthanteringssystem som stöder centraliserad lagring.
 • Migrera befintliga filer till den centraliserade plattformen.
 • Säkerställ att alla avdelningar och enheter använder systemet som sin huvudsakliga lagringsplats.
 1. Arbeta med sökord istället för sökvägar för dina nyckeldokument
 • Identifiera och sammanställ en lista på nyckeldokument i verksamheten
 • För varje nyckeldokument gör en sammanställning på vilka begrepp dessa dokument ska kunna återsökas på, t.ex om det är ett avtal, brukar dess avtalsnr vara värdefulla. 
 • Se till att dessa sökord speglar de termer och fraser som mest troligt kommer att användas när medarbetare söker efter filer.
 • Bestäm vilka av de valda sökorden för ett dokument som ska vara en obligatorisk uppgift att infoga vid sparande av dokumentet för att underlätta sökning och filtrering.
 1. Skapa och underhåll en mappstruktur
 • Utveckla en logisk mappstruktur som kompletterar sökorden i namngivnings-systemet.
 • Se till att strukturen är lätt att förstå och följa för alla medarbetare.
 • Granska och uppdatera regelbundet för att matcha förändrade arbetsflöden eller behov.
 1. Förstärk säkerheten och integritetsstandarder
 • Utforma och implementera säkerhetsåtgärder som skyddar känslig information inom det centraliserade lagringssystemet.
 • Inför automatiska rutiner som del av system uppsättningen för att hantera personuppgifter och data i enligt med lagar och regler så som GDPR
 • Utbilda medarbetare i säkert användande och definiera åtkomst och behörighet för information och dokument utifrån roll och medarbetare.
 • Inför automatisk övervakning för att säkerställa efterlevnad och omedelbart hantera eventuella säkerhetsproblem.
 1. Implementera löpande utbildning och support
 • Tillhandahålla kontinuerlig utbildning och stöd för att se till att alla medarbetare är bekanta med filhanteringssystemet och dess funktioner.
 • Skapa resurser och guider som kan användas för självstudier.
 • Etablera en supportmekanism där medarbetare kan ställa frågor eller begära hjälp vid behov.

Vårt budskap är att effektiv och strukturerad filhantering inte bara är en administrativ uppgift utan en strategisk nödvändighet för ett företags långsiktiga framgång. En oorganiserad hantering av nyckeldokument kan allvarligt underminera företagets strukturkapital, minska produktiviteten och äventyra säkerheten.

Genom att införa enhetliga riktlinjer och system för arkivering, namngivning och sökord, kan företaget säkerställa en smidig informationsåtkomst, öka samarbetet bland medarbetarna, stärka sitt rykte och till och med öka sitt värde vid en eventuell försäljning.

Om du känner att det är dags att framtidssäkra ditt företags strukturkapital och ta denna viktiga del av din verksamhet till nästa nivå, skulle vi starkt uppmana dig att kontakta oss. Vår expertis och erfarenhet inom området kan hjälpa dig att utforma och implementera en strategi som är skräddarsydd för ditt företags unika behov och mål.

Vänta inte tills ineffektiviteten eller en kris tvingar dig att agera.

Låt oss arbeta tillsammans för att säkerställa att din organisation är välpositionerad för att navigera den digitala eran och uppnå långsiktig framgång.

08-724 24 22